Koła zębate i przekładnie

Koła zębate i przekładnie – producent z ponad 20 letnim doświadczeniem

Jako producent kół zębatych i przekładni jesteśmy w stanie wykonać  koła zębate oraz przekładnie zębate prawie wszystkie jakie znajdują się obecnie w użyciu.

W oparciu o nowoczesny park maszynowy nasze koła i przekładnie zębate są, wstanie sprostać najwyższym wymaganiom i normom technicznych.

Obróbkę, produkcję kół zębatych wykonujemy: metodą obwiedniową, kształtową, lub kopiową, w zależności od potrzeb, rozmiarów i innych cech jaki ma mieć produkowane koła zębate.

Jako producent kół zębatych jesteśmy w stanie zaprojektować i wyprodukować koła zębate w każdym „rozmiarze oraz konfiguracji”.

Jesteśmy również producentem przekładni zębatych.

Prawidłowa produkcja i remont przekładni zębatej wymaga analizy wielu czynników, nasze doświadczenie pozwala nam przewidzieć najlepsze parametry pracy danej przekładni, a wówczas prawidłowa eksploatacja sprowadza się do okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z instrukcją wytwórcy przekładni zębatej.

Wykonamy remont i naprawę każdej przekładni zębatej, dorobimy brakujące podzespoły i złożymy Twoją przekładnie zębatą.

Poniżej podajemy opis metod obróbki  kół zębatych i przekładni jakie stosujemy w naszej firmie

Koła zębate można obrabiać trzema metodami:

– metoda kształtowa przy której zarys narzędzia ma kształt wrębu koła zębatego, realizowana jest przez dłutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Stosowana jest głównie do obróbki kół zębatych walcowych w produkcji jednostkowej i jako wstępna obróbka kół zębatych.

– metoda kopiowa polega na odwzorowaniu zarysu zęba wg zarysu kopiału, po którym wodzone są prowadnice sań narzędziowych z nożami strugarskimi. Stosowana jest głównie do kół zębatych stożkowych o dużych modułach.

metoda obwiedniowa jest oparta na zasadzie jakby współpracy dwóch kół zębatych (z których jedno jest kołem obrabianym, a drugie narzędziem) bądź koła zębatego z zębatką-narzędziem, bądź też ślimacznicy ze ślimakiem-narzędziem. Zarys zęba koła zębatego jest obwiednią kolejnych położeń krawędzi skrawających ostrzy narzędzia. Stosowana jest przy obróbce kół walcowych, kół stożkowych i kół ślimakowych. Metoda obwiedniowa może być realizowana przez dłutowanie, frezowanie, szlifowanie, wiórkowanie i docieranie.

Obwiedniowe frezowanie i struganie kół zębatych

Narzędzie, tzw. modułowy frez ślimakowy, wykonuje główny roboczy ruch obrotowy, a przedmiot obrabiany obraca się dookoła swojej osi, wykonując jeden z ruchów pomocniczych. Drugi ruch pomocniczy, nazwany posuwowym, polega na przesuwaniu się freza względem przedmiotu obrabianego równolegle do osi obrotu przedmiotu. Oś obrotu freza jest pochylona względem płaszczyzny czołowej obrabianego przedmiotu o kąt wzniosu linii śrubowej ostrzy freza ślimakowego (dotyczy to kół zębatych walcowych o zębach prostych). Frezowanie obwiedniowe jest stosowane do kół zębatych zewnętrznych o zębach zarówno prostych jak i śrubowych. Wydajność obróbki jest wysoka, a dokładność zarysu zębów dobra.

Dłutowanie kół zębatych metodą Fellowsa

Metodą Fellowsa można naciąć uzębienie zewnętrzne lub wewnętrzne z zębami prostymi, jak i śrubowymi oraz uzębienie daszkowe za pomocą narzędzie zwanych dłutakami. Do obróbki uzębień śrubowych i daszkowych stosuje się dłutaki z zębami śrubowymi, przy czym kąt pochylenia linii śrubowej obrabianego uzębienia, a kierunek zwojności przeciwny. Metoda ta umożliwia osiągnięcie 6 klasy dokładności obrabianych kół zębatych.

Wiórkowanie uzębień

Wiórkowanie bywa stosowane jako wykańczająca obróbka zębów kół zębatych w stanie miękkim (HRC<36) o module 1-8 mm. Rozróżnia się wiórkowniki zębatkowe oraz wiórkownik walcowe. Podczas obróbki występuje wzdłużny poślizg współpracujących zębów koła obrabianego i narzędzia, na skutek czego krawędzie skrawające usuwają cienkie warstwy materiału. Metoda ta bywa stosowana do obróbki kół zębatych walcowych i ślimakowych w warunkach produkcji wielkoseryjnej (kosztowne narzędzia). Przez wiórkowanie można otrzymać zęby koła o nieznacznej wypukłości. Naddatek na obróbkę wynosi 0,1-0,2 mm.

Metoda szlifowania kształtowego

Metody szlifowania kształtowego kół zębatych walcowych są bardzo wydajne, lecz mniej dokładne (błąd zarysu obrabianego zęba 10-15 um). Metodę tą stosuje się w produkcji wielkoseryjnej i masowej.

Docieranie kół zębatych

Docieranie kół zębatych stosowane jest zarówno po obróbce cieplnej, gdy zęby nie są szlifowane, jak i wtedy, gdy koło nie jest obrabiane cieplnie. W operacjach docierania dąży się do uzyskania beczałkowatego kształtu zębów, podobnie jak to ma miejsce przy wiórkowaniu. Istnieją dwie metody docierania kół zębatych. Jedna polega na zastosowaniu docieraków żeliwnych w ośrodku olejowym z zawiesiną proszku ściernego.  Druga polega na wzajemnym docieraniu współpracujących ze sobą kół zębatych w ośrodku olejowym, ale bez zawiesiny.

Obróbka kół zębatych stożkowych 

Koła zębate stożkowe o zębach prostych obrabia się zgrubnie przez frezowanie na frezarkach poziomych przy użyciu podzielnic frezami kształtowymi modułowymi w produkcji małoseryjnej lub na specjalnych frezarkach w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Do dokładnej obróbki kół zębatych stożkowych o zębach prostych jest metoda strugania, dwa noże wykonują na przemian ruchy postępowo-zwrotne.

Koła zębate stożkowe o zębach łukowych obrabia się głowicami narzędziowymi (frezowymi) metodą obwiedniową. Zależnie od konstrukcji głowicy obróbka jest przerywana lub ciągła.

Obróbka ślimaków i kół ślimakowych

W zależności od kształtu ślimaka przekładnie ślimakowe mogą być walcowe lub globoidalne. Ślimaki walcowe wykonuje się metodami kształtowymi lub obwiedniowymi. Ślimaki można obrabiać metodą kształtową na następujących obrabiarkach. Ślimaki spiralne – tokarki pociągowe, ślimaki pseudospiralne – tokarki pociągowe, frezarki uniwersalne, frezarki do długich gwintów, ślimaki ewolwentowe – tokarki pociągowe i niektóre obrabiarki do kół zębatych. Metodą obwiedniową można obrabiać ślimaki na frezarkach obwiedniowych wyposażonych w suport statyczny. Ślimaki ewolwentowe można również obrabiać na niektórych strugarkach. Po nacięciu zwoju, usuwa się skrajne, bardzo cienkie części zwoju, mające tendencje do tworzenia ostrych zadziorów. Wykańczania zwojów w dokładnych ślimakach dokonuje się przez szlifowanie i polerowanie. Do szlifowania używa się ściernic garnkowych lub profilowych.

Przy wykonaniu ślimacznic stosowane są metody obwiedniowe takie jak promieniowa i statyczna. Metoda promieniowa jest mniej kosztowana, lecz również mniej dokładna (możliwość ścinania wierzchołków zębów nacinanego koła). Wykańczanie kół ślimakowych może być dokonywane przez wiórkowanie.

Przekładnie zębate – wykonujemy całkowity przegląd przekładni, naprawimy i wyremontujemy.

Wykonamy dla Ciebie naprawę przekładni, dorobimy brakujące podzespoły,  złożymy Twoją przekładnie – a Ty ją tylko zamontujesz w swoim urządzeniu.

Przekładnia o zębata o osiach równoległych

  • przekładnia zębatkowa
  • przekładnia walcowa prosta
  • przekładnia walcowa skośna
  • przekładnia planetarna

Przekładnia o zębata o osiach przecinających się pod kątem

  • przekładnia stożkowa o zębach prostych (kątowa)
  • przekładnia stożkowa o zębach łukowych (wałek atakujący i koło talerzowe)
  • przekładnia walcowa skośna

Przekładnia o zębata o osiach nie przecinających się i nierównoległych

  • przekładnia ślimakowa (koło ślimakowe, ślimacznica i ślimak)
  • przekładnia hipoidalna

Przekładnie zębate

Przekładnie zębate należą do najbardziej rozpowszechnionych przekładni mechanicznych do przekazywania ruchu na małe odległości i stanowią w połączeniu z silnikiem napędowym zespół napędowy.  Koło zębate stanowi istotny element każdej przekładni zębatej. Para współpracujących kół zębatych musi mieć wspólne następujące elementy. Moduł m czyli stosunek średnicy koła podziałowego do liczby zębów. Podziałkę Pnb czyli długość łuku między dwoma jednoimiennymi powierzchniami bocznymi zębów.

Warunki eksploatacji przekładni zębatych

Przekładnie zębate projektowane na specjalne zamówienie lub handlowe przewidziane do określonych warunków, nie mogą być w sposób dowolny stosowane w innych przypadkach. Każda przekładnia ma podane w swojej charakterystyce nominalną i maksymalną prędkość obrotową, dopuszczalny moment obrotowy i dopuszczalną wielkość przeciążenia, sposób smarowania, rodzaj stosowanego smaru oraz częstość jego zmian, jak również określony sposób pracy. Podane wielkości wynikają z klasy przekładni – przyjętej dokładności wykonania kół zębatych i dokładności montażu oraz konstrukcji ułożyskowania i układu smarowania.

Dobranie właściwej przekładni wymaga analizy wielu czynników, często w porozumieniu z wykonawcą przekładni, a wówczas prawidłowa eksploatacja sprowadza się do okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe zalicza się do przekładni pracujących bez poślizgów, które umożliwiają przekazywanie ruchu na znaczne odległości w porównaniu z innymi przekładniami, przenosić znaczne siły i przeciążenia. Dzięki tym zaletom przekładnie łańcuchowe stosuje się w układach napędowych jednośladów, układach regulacji i kontroli w obrabiarkach. Zarówno koła łańcuchowe jak i łańcuchy są objęte normami lub dokładnymi przepisami wytwórców łańcuchów. Naciąg przekładni łańcuchowej zmienia się w chwili przechodzenia przez koło łańcuchowe w sposób skokowy, stąd pewna nierównomierność przełożenia i w sposób bezpośredni zleży od liczby zębów na kole napędzającym.  Nierównomierność przełożenia w pewnym zakresie równoważy również podatność samego łańcucha.